Informații pentru cetățenii străini

Viza română. Am nevoie de viză?

      

Pentru depunerea cererilor de viză vă rugăm să accesați aplicația on-line www.eviza.ro. Dupa finalizarea aplicației, petentul primește o programare pe e-mail în vederea depunerii documentelor, a plății taxei și a interviului.

Cererea de viză se depune personal!

NU se preiau cereri de viză transmise prin poştă sau curierat rapid.

Nu se acceptă niciun fel de intermediar.

Taxa consulară de viză se achită NUMAI după verificarea dosarului.

Cine are nevoie de viză pentru şederea pe teritoriul României?

Cetăţenii turci posesori de paşapoarte turistice au nevoie de viză pentru tranzitul sau şederea pe teritoriul României.

Nu au nevoie de viză pentru tranzit sau scurtă şedere în România cetăţenii turci posesori de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale. Aceştia beneficiază de un drept de şedere de maximum 90 de zile într-o perioadă de 6 luni de la data primei intrări.

Cetăţenii turci, deţinători de vize valabile sau de permise de şedere eliberate de un stat al Uniunii Europene ori de un stat Schengen sau de permise de şedere eliberate de Elveţia şi Liechtenstein, pot tranzita România în termen de 5 (cinci) zile fără viză, dar fără să depăşească termenul de valabilitate al vizei sau al permiselor de şedere.

De unde se obţine viza de intrare pe teritoriul României?

Viza pentru intrarea pe teritoriul României se obţine prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în Turcia:

- Secţia Consulară a Ambasadei României la Ankara;

- Consulatul General al României la Istanbul;

- Consulatul General al României la Izmir.

Cetăţenii turci care solicită viză de intrare pe teritoriul României trebuie să se prezinte la misiunea diplomatică sau oficiul consular în circumscripţia căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa.

VIZA ROMÂNĂ

Informaţii generale privind obţinerea vizelor de intrare în România şi regimul călătoriilor în România

Viza este un document care permite deţinătorului să se prezinte la punctele de trecere a frontierei române, pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară în România, pentru o perioadă determinată. Potrivit prevederilor legale, reprezentanţii poliţiei de frontieră române solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată şi modificată prin Legea 157/2011, viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Tipurile de vize acordate de România sunt următoarele:

1. Viza de tranzit aeroportuar (simbol A): permite intrarea în zona internaţională a aeroporturilor şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.

2. Viza de tranzit (simbol B): permite intrarea pe teritoriul României, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile.

3. Viza de scurtă şedere (simbol C): permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile, într-un interval de 6 luni de la data intrării (sau de la data primei intrări, în cazul vizei cu intrări multiple), în scopul desfăşurării uneia dintre următoarele activităţi: misiune oficială, turism, afaceri, vizită particulară, transport, participare la activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române. Potrivit reglementărilor naţionale în vigoare, dreptul de şedere al posesorului unei vize de scurtă şedere nu poate fi prelungit.

4. Viza de lungă şedere (simbol D): permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: activităţi economice, activităţi profesionale, activităţi comerciale (investiţii), angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, detaşare, activităţi religioase, activităţi de cercetare ştiinţifică, alte activităţi care nu contravin legilor române, respectiv viza diplomatică şi de serviciu.

Viza de lungă şedere: Dreptul de şedere conferit prin acest tip de viză este de 90 de zile. Acesta poate fi prelungit prin solicitarea prelungirii dreptului de şedere pe teritoriul naţional, materializată prin acordarea unui permis de şedere, obţinut în baza unei solicitări adresate Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări din zona de reşedinţă. Depăşirea acestui termen, atrage după sine, anularea vizei şi obligativitatea de a părăsi teritoriul României.

Viza de lungă şedere se acordă numai cu avizul prealabil al Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General pentru Imigrări.

Viza de lungă şedere permite străinilor intraţi pe teritoriul României, să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. Această solicitare se adresează Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General pentru Imigrări.

Dreptul de şedere pe teritoriul României conferit străinului prin viza de scurtă şedere, nu poate fi prelungit.

copul călătoriei străinului care a intrat în România pe baza unei vize de scurtă şedere nu poate fi modificat pe durata prezenţei sale în România.

Orice resortisant al unui stat terţ, care doreşte să solicite o viză de intrare în România, trebuie să anexeze la formularul de cerere completat şi semnat corespunzător, un document de călătorie valabil şi acceptat de statul român, pe care să poată fi aplicată viza, precum şi documentele prevăzute de lege pentru dovedirea scopului călătoriei, a duratei şederii, a mijloacelor de întreţinere pe durata şederii şi a posibilităţii reîntoarcerii în ţara de origine sau a continuării călătoriei în altă ţară, după terminarea şederii în România.

În cazul statelor sau a autorităţilor teritoriale nerecunoscute de către România, vizele se acordă la cerere, pe file separate pentru aplicarea vizei, reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, pentru stabilirea unor măsuri privind punerea in circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie.

Documente generale necesare pentru toate tipurile de viză

1.    Pașaportul valabil cel puțin 6 luni după terminarea perioadei de viză și să fie eliberat în ultimii 10 ani

2.    2 fotografii recente

3.    Asigurare internațională de sănătate

4.    Rezervare bilet avion/autobuz sau actele autoturismului cu care se efectuează deplasarea (certificat de înmatriculare, carnet conducere șofer, carte verde)

 

Documentele necesare specifice fiecărui tip de viză

 

I.              VIZA DE SCURTĂ ŞEDERE

 

B – tranzit    

– viza unui stat terț sau a unui stat limitrof României

 

C/M – Misiune

- Dovada îndeplinirii de funcții în cadrul guvernului, administrației publice sau organizaţii internaționale. Prezintă interes pentru statul român și statul de apartenență prin scopul șederii lor în Românie. Se acordă viză și membrilor de familie care îi însoțesc.

C/TU – Turism

- Voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare și intinerariul călătoriei

- Dovada mijloacelor de întreținere

- Dovada ocupației sau a situației curente

C/VV – Vizită           

- Invitație autentificată din partea persoanei vizitate, cu mențiuni privind asigurarea cazării și întreținerii, respectiv suportarea cheltuielilor de îndepărtare

- Copie Carte de Identitate invitator sau Permis de Ședere in România

- Dovada asigurării condițiilor de cazare: rezervare hotel, act proprietate sau închiriere invitator

- Dovada ocupației sau a situației curente

- Dovada existenței relațiilor de familie, dacă este cazul

C/A – Afaceri           

- Invitație din partea unei firme sau autorități publice de participare cu suporatarea cheltuielilor de îndepărtare

- Copie Carte de Identitate invitator sau Permis de Ședere în România valabile

- Dovada mijoacelor de întreținere

- Dovada asigurării condițiilor de cazare

- Dovada ocupației sau a situației curente

C/TR – Transport

- Adresă din partea firmei care să ateste calitatea de șofer a solicitantului

- Documentele firmei: licență de transport mărfuri sau persoane, înregistrarea la Camera de Comerț, certificat C2 (permis de export)

- CMR

- Dovada plății asigurărilor sociale SGK

C/SP Activități Sportive

-       Invitația organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală și a cazării

-       Lista oficială a delegației sportive străine, cu specificarea calității fiecărui membru

-       Certificat de la clubul trimițător sau federația sportivă

C/ZA – Activități culturale, științifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activități

-       Documente emise de instituțiile la care urmează a se deplasa pentru a justifica prezența. Documente, de la o entitate statală, care să ateste că instuțiile invitatoare derulează programul respectiv (ex. în cazul programelor studențești, ERASMUS PLUS sau alte tipuri de programe).

-       Dovada mijloacelor de întreținere

-       Dovada asigurării condițiilor de cazare

-       Dovada ocupației sau a situației curente

 

II.            VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE (impune obţinerea unui permis de şedere după intrarea în România)

 

D/AE Activități economice

 – Dovada îndeplinirii condițiilor referitoare la atestatea pregătirii profesionale

-          Cazier judiciar

D/AP Activități profesionale

 – Dovada îndeplinirii condițiilor legale de exercitare a profesiei

-    Dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în România

-       Cazier judiciar

D/AC Activități comerciale

-       Avizul tehnic al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) „acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale”.

-       Dovada asigurării condițiilor de cazare

-       Cazier judiciar

D/AM Angajare în muncă

– Copie a Autorizației de Muncă eliberată de IGI

-       Dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză

-       Dovada asigurării condiţiilor de cazare

-       Cazier judiciar

D/DT – Detașare

- Copie Autorizație de munca pentru lucratori detașați, eliberata de IGI

-          Dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză

-          Cazier judiciar

D/SD – Studii          

-  Dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației, din care să rezulte că va urma o formă de învățământ de zi

-          Dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii

-          Dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză

-          Cazier judiciar

-          Asigurare medicală minim 6 luni

-          Dovada cunoașterii limbii în care se va desfășura programul de studii pe care îl va urma, cu excepția anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

 

 •           Dovada de participare într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop
 •           Dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreţinere şi eventualele costuri privind îndepărtarea

-          Voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică

 

D/VF – Reîntregirea familiei

1.Reîntregirea a doi cetățeni străini

-          Comunicare IGI cu privire la aprobarea cererii

-          Cazier judiciar

-          Certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada legăturii de rudenie

-          Declaraţia solicitantului, în formă autentică, din care să reiasă că membrii de familie vor locui împreună cu acesta

-          Copia documentului care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României

-          Dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pentru o locuinţă considerată normală pentru o familie similară în România

-          Dovada mijloacelor de întreţinere

-          Dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului

-          Declaraţia scrisă a persoanei care deţine împreună cu sponsorul custodia comună a copilului minor pentru care se solicită reîntregirea familiei, din care să rezulte consimţământul ca acesta să locuiască împreună cu sponsorul pe teritoriul României

-          Copia documentului de călătorie al membrului de familie pentru care se solicită reîntregirea familiei

 

2. Reîntregirea cu un cetățean român

-          Certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii ori, după caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener

-          Cazier judiciar

-          Documente care să ateste că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român

Viza de lungă ședere poate fi solicitată de sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unei Cărţi albastre a UE, al unui permis de şedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:

 • soţ/soţie;
 • copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului şi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi;
 • copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora sponsorul exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;
 • copiii minori necăsătoriţi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora soţul/soţia exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor.

Străinii, menţionaţi mai sus, titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.

Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:

 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;
 • copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.

Minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru:

 • rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal; ori
 • atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia.

Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care membrii de familie îşi au reşedinţa sau domiciliul.

Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:

 • străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
 • străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;
 • copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care:

i) nu au împlinit vârsta de 21 de ani;

ii) se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani;

iii) deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.

adopţia trebuie să fie dispusă printr-o decizie a unei autorităţi române competente, în condiţiile legii, sau printr-o decizie a unei autorităţi a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul României.

 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;
 • străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;
 • străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate.

D/AR – Activități religioase

-          Avizul Secretariatului pentru Culte

-          Dovada calității de reprezentant al unei organizații religioase legal înființate în Romania

-          Dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză

-          Cazier judiciar

-          Voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică

D/CS – Cercetare științifică

-          Acordul de primire avizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

-          Cazier judiciar

-          Pentru profesori: scrisoare de la instituţia angajatoare privind aprobarea plecării, dovada plății asigurărilor sociale SGK

-          Pentru programe UE – invitație de la instituția de învățământ și scrisoare de la Agenţia Turcă, care să stipuleze că străinul urmează un program UE.

D/AS – Alte scopuri

-          celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

o  au calitatea de administrator;

o  la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;

o  la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;

o  societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro;

-          celor care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, dacă fac dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

o   au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi;

o   dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

o   au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor.

-          celor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

o   au încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită în continuare organizaţie-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt supravegheaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi la orele de lucru;

o   organizaţia-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepărtarea;

o   au vârsta de peste 14 ani inclusiv;

o   au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor;

-          celor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare;

-          celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României;

-          cetăţenii străini care desfăşoară activităţi sportive de performanţă în cadrul cluburilor sportive din România vor prezenta contractul-cadru de activitate sportivă potrivit modelului Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr.631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă

Conform legilației în vigoare, consulul poate solicita orice document  pe care îl consideră necesar pentru clarificarea situației cetățeanului străin care solicită viza de intrare în România.

NOTĂ: Cazierul judiciar trebuie obținut cu ștampilă și semnătură (NU este valabil e-devlet)

Notificarea și motivarea refuzului vizei

Viza română poate fi revocată sau anulată de către misiunile diplomatice din străinătate, de către poliția de frontieră sau de către Inspectoratul General pentru Imigrari în țară. Decizia de anulare sau de revocare a vizei este comunicată străinului în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.  

Statele pentru care este necesară invitația IGI-MAI la solicitarea de vize C/TU, C/VV, C/A:

Afganistan, Algeria, Angola, Bangladesh, Ciad, Republica Democrată Congo, Egipt, India, Indonezia, Iran, Irak, Iordania, Coreea de Nord, Liban, Libia, Mali, Mauritania, Maroc, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sudanul de Sud, Siria, Tunisia, Uzbekistan, Yemen.

Termenul de soluționare a unei cereri de viză :

Tip C- 48 de ore de la depunerea dosarului

Tip D/AM și tip D/DT – 10 zile de la depunerea dosarului

Tip D – până la 45 de zile de la depunerea dosarului

Condiţiile care trebuie întrunite pentru a vă fi permisă intrarea în România

 • A se avea în vedere faptul că potrivit dispoziţiilor cadrului normativ naţional, deţinerea unei vize nu garantează intrarea posesorului pe teritoriul national!!! Pentru a vă fi permisă intrarea în România, la controlul efectuat la punctele de trecere a frontierei de stat, aveţi obligaţia de a face dovada întrunirii condiţiilor corespunzătoare.
 • IMPORTANT! În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din OUG nr.194/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare, la intrarea pe teritoriul României, vor fi verificate atât valabilitatea vizei dumneavoastră, cât şi durata şederilor efectuate anterior. Intrarea şi şederea în România vă vor fi permise doar pentru durata înscrisă în viza pe care o deţineţi şi doar dacă şederile dumneavoastră anterioare, cumulate, nu depăşesc durata maximă permisă, de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile, prin raportare la data la care doriţi să intraţi în România.
 • În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 , intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii:

o   posedă un document de călătorie valabil, în care urmează să fie aplicată viza, eliberat în ultimi 10 ani, iar valabilitatea acestuia trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 6 luni. Documentul valabil de trecere a frontierei trebuie să fie acceptat de statul român;

o   posedă viză sau permis de şedere acordate în condiţiile legislaţiei în vigoare sau, după caz, posedă orice autorizaţie care conferă titularului drept de tranzit ori de şedere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii şi aplicabile pentru România, dacă prin înţelegeri internaţionale nu s-a stabilit altfel;

o   prezintă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, documente care justifică scopul şi condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;

o   prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;

o   pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;

o   pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen în scopul refuzului intrării;

o   nu au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României ori nu au încercat să treacă frontiera României cu documente false;

o   nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

Începând cu anul 2014 România a operaţionalizat portalul electronic eViza (http://evisa.mae.ro), prin intermediul căruia solicitanţii de vize au posibilitatea de a depune cereri online, cu obligaţia de a se prezenta, ulterior, în persoană, în vederea semnării şi datării Formularului de cerere, precum şi pentru efectuarea interviului consular. Formularele de cerere se generează din portalul eViza, NU se completează de mână!

Depunerea cererii de viză prin portalul electronic eViza (http://evisa.mae.ro) este în avantajul petentului (documentele necesare sunt deja verificate, motiv pentru care petentul nu este nevoit să facă mai multe deplasări pentru a completa dosarul, viza poate fi eliberată mult mai rapid).

Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data estimativă a plecării (cu excepţia vizelor de tip D), dar nu mai mult de 3 luni.

Sistemul evisa, coroborat cu numărul de funcţionari consulari, permite un număr de 20 de programări pe zi, pentru zilele dedicate acestui tip de servicii.

NU EXISTĂ TAXE PENTRU PROGRAMĂRI!

Fiecare solicitant de viză trebuie să se prezinte personal pentru depunerea cererii de viză.

NU SE ACCEPTĂ INTERMEDIARI!

NU CUMPĂRAȚI BILETUL DE AVION/AUTOCAR ÎNAINTE DE OBȚINEREA VIZEI!

Pașaportul cu viză de România se eliberează doar în baza unui act de identitate.

VIZA NU SE ELIBEREAZĂ ÎN ACEEAȘI ZI. VĂ RUGĂM NU INSISTAȚI!

Pentru mai multe informatii va rugam accesati site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

16.01.2020

A fost lansat Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini,…

De la 1 ianuarie 2019 se introduce programarea online!

05.09.2018

Consulatul General al României la Izmir informează că, începând cu data de 1 IANUARIE 2019, este OBLIGATORIE…

IMPORTANT!!!

19.04.2018

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 MAI 2018 TAXELE CONSULARE SE VOR ACHITA LA BANCA ȘI CONTUL INDICATE ÎN SCRIS LA GHIȘEUL CG…

Ceremonie depunere jurământ

28.01.2020

Patru descendenți ai unor cetățeni români plecați din țara noastră în urmă cu zeci de ani au depus…

Vizită de curtoazie la noul șef al reprezentanței MAE turc la Izmir

28.01.2020

Consulul general al României la Izmir, doamna Mioara Ștefan, care deține și postul de decan al Corpului…
 • ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 MAI 2018 TAXELE CONSULARE SE VOR ACHITA LA BANCA ȘI CONTUL INDICATE ÎN SCRIS LA GHIȘEUL CG IZMIR NUMAI DUPĂ VERIFICAREA DOSARULUI !